Make your own free website on Tripod.com

Mengenal pasti pemboleh ubah

Home

Membuat inferens

Mengenal pasti pemboleh ubah

Membuat hipotesis

Mendefinisi secara operasi

Merekodkan data

Melukis graf

1.    Pemboleh ubah merupakan kuantiti fizik yang perlu diambil kira untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian.

2.    Pemboleh ubah dimanipulasikan merupakan kuantiti fizik yang nilai-nilainya ditetapkan sebelum melakukan eksperimen atau kajian.

3.    Pemboleh ubah bergerak balas merupakan kuantiti fizik yang bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasikan dan diperoleh melalui pengukuran dalam eksperimen.

4.    Pemboleh ubah dimalarkan merupakan kuantiti fizik yang lain dan perlu ditetapkan

terlebih dahulu sebelum menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas.

Home | Membuat inferens | Mengenal pasti pemboleh ubah | Membuat hipotesis | Mendefinisi secara operasi | Merekodkan data | Melukis graf